T O I M I N T A S Ä Ä N N Ö T >>täältä PDF-tiedostona<<I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on TAMPEREEN PYÖRÄ-UNION.Seuran kotipaikka on Tampereen kaupunki Hämeen läänissä ja toimialueena Tampere.Seuran virallinen kieli on suomi.Seura on perustettu lokakuun 2 p:nä 1963 ja sen tarkoituksena on edistää ja kohottaa liikuntakasvatusta toiminta-alueellaan, innostaa jäseniään ja muitakin henkilöitä toimimaan seuran päämäärien hyväksi pyöräilyä edistämällä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää liikuntaharjoituksia ja – kilpailuja.

Varoja toimintansa tukemiseksi seura hankkii toimeenpanemalla asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, kilpailuja ja juhlia, sekä ottamalla vastaan lahjoja.


II Seuran jäsenet:
Seuran varsinaisiksi jäseniksi voi päästä jokainen seuran johtokunnan vähintäin ¾ äänin hyväksymä puhdasmielinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa
liittymismaksun ja sitoutuu suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun, noudattamaan seuran päätöksiä sekä kunniasanallaan vakuuttaa olevansa SVUL säännösten mukainen amatööriurheilija. Uudelle jäsenelle annetaan hänen suoritettuaan ensimmäisen jäsenmaksunsa jäsenkortti.
Nimi, syntymäaika, ammatti ja muut tarpeelliset tiedot merkitään jäsenluetteloon. Kannattaviksi jäseniksi voi seuran johtokunta ottaa henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.

Kunniajäseniksi voi seura kutsua henkilöitä, jotka erikoisen huomattavasti ovat auttaneet seuran toimintaa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään seuran kokouksessa ja sen on saatava vähintään 2/3 annetuista äänistä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.Päästäkseen osalliseksi seuran jäsenilleen tarjoamista eduista on jäsenten huolehdittava jäsenmakujensa määräaikaisesta suorittamisesta.

Jäsen on oikeutettu kantamaan seuran merkkiä, jonka luovuttaminen seuraan kuulumattomille henkilöille johtokunnan luvatta on kielletty. Erityisen ansioituneille jäsenille on johtokunta oikeutettu antamaan seuran ansiomerkkejä.Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki näiden sääntöjen perusteella asetetut jäsenmaksut sanotun vuoden loppuun asti.

Jäsen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä tai sen virkailijoitten oikeutettuja määräyksiä tai laiminlyö yhden vuoden jäsenmaksun suorittamisen määräaikana, rikkoo kunnian tai rikoslakeja taikka muuten on seuralle haitaksi, voi seuran johtokunta erottaa seurasta. Rangaistuspäätöksestä on rangaistu jäsen oikeutettu vetoamaan seuran kokoukseen jättämällä 14 päivän kuluessa rangaistuspäätöksestä tiedon saatuaan, tiedonantopäivää lukuun ottamatta, valituskirjelmän johtokunnalle.


III Liittymis- jäsenmaksut.
Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta määrää seuran vuosikokous kutakin vuotta varten erikseen. Jäsenmaksu on suoritettava ennen tilikauden loppua.


IV Seuran kokoukset.
Seuran vuosikokous pidetään kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä johtokunnan lähemmin määräämässä paikassa ja aikana.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä ääntenlaskijat,
2) todetaan kokouksen laillisuus,
3) luetaan seuran vuosi- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto,
4) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille,
5) vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus,
6) vahvistetaan johtokunnan seuraavaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio,
7) valitaan johtokunnan puheenjohtaja sekä jäsenet vuodeksi kerrallaan,
8) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet kuluvan vuoden tilejä tarkistamaan,
9) valitaan tarvittavat edustajat SVUL:n vuosikokoukseen,
10) päätetään urheilumuodoista, jotka pidetään seuran ohjelmassa ja valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin urheilumuotoa hoitavaa jaostoa varten,
11) käsitellään muut johtokunnan mahdollisesti esittämät asiat.

10§

Seura kokoontuu, paitsi vuosikokouksensa, myöskin milloin johtokunta katsoo sen
tarpeelliseksi tai 1/10 seuran koko jäsenistöstä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Seuran kutsuu kokoon johtokunta sanomalehtien välityksellä vähintäin viisi (5) päivää ennen kokousta.

Kokouskutsuissa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

Muista asioista johtokunta ilmoittaa jäsenille parhaaksi katsomallaan tavalla.

11§

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ainoastaan ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.

Asioita, joita jäsenet haluavat vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä seuran johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään viisi päivää ennen kokousta.

Seuran kokouksissa on kullakin jäsenellä, lukuun ottamatta kannattavia jäseniä, yksi ääni.V Seuran asioiden hoitaminen.12§

Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa lainmukaisena hallituksena vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittava johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä neljä (4) vakinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunnan velvollisuutena on yleensä valvoa seuran ja sen jäsenten toimintaa, pitää jäsenluetteloa, sääntöjen mukaisesti hoitaa seuran asioita ja taloutta sekä vastata seuran varojen hoidosta, laatia ja vuosikokoukselle esittää seuran vuosi- ja tilikertomus, toimittaa tarpeelliset tiedot jäsenille, hyväksyä seuraan pyrkivät uudet jäsenet, päättää ansiomerkkien jakamisesta, kutsua kokoon seuran kokoukset, esittää asiat seuralle ja ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin joita seuran etu vaatii.

Johtokunta kutsuu kokoon sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään kolme (3) jäsentä on saapuvilla ja kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu vähintään viisi (5) päivää aikaisemmin. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

13§

Seuran virkailijoiden tehtävät ja velvollisuudet ovat seuraavat:

Puheenjohtaja valvoo ylinnä seuraa ja sen etuja, kutsuu kokoon johtokunnan ja johtaa puhetta johtokunnan kokouksissa ja hyväksyy maksettavat laskut.

Sihteeri hoitaa seuran kirjeenvaihdon, pitää pöytäkirjaa johtokunnan kokouksissa, laatii vuosikertomuksen, jonka johtokunta tarkistaa ja allekirjoittaa, kirjoittaa jäsenkirjat (-kortit) ja hoitaa arkistoa.

Rahastonhoitaja hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtii saatavien perimisestä ja velkojen maksamisesta. Hän on velvollinen hoitamaan seuran kirjanpitoa.

Edellä mainittujen toimia voidaan yhdistää. Tarpeen tullen voidaan virkailijoille valita varamiehet ja lisätä heidän lukuaan. Johtokunta voi antaa lisämääräyksiä virkailijoiden tehtävistä ja velvollisuuksista.

Johtokunnan on jätettävä tilit tilintarkastajille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien on tarkistettava seuran tilit ja kalusto sekä esitettävä niistä johtokunnalle kirjallinen lausunto vähintään viikkoa ennen vuosikokousta.
Heidän on pidettävä silmällä, että johtokunta toimii kyllin tarmokkaasti ja he voivat vaatia milloin tahansa tilikirjat nähtävikseen.

14§

Seuran tilivuosi on 1/1 – 31/12.

15§


Seuran nimen merkitsevät puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja yhdessä.

16§

Seuran tekemät päätökset astuvat voimaan heti, ellei niitä tehtäessä ole siitä toisin määrätty eikä yhdistyslaki toisin määrää.


VI Muita määräyksiä.


17§

Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

Tarpeen vaatiessa voi seuran kokous näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran sisäistä toimintaa järjestäviä säädöksiä, perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset toimikunnat.

18§

Näiden sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä kahdessa (2) vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa muuttamista tai purkamista on kannattanut vähintään 2/3 kokouksessa edustetuista äänimäärästä.

19§

Jos seura on päätetty purkaa, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava jollekin Tampereen parhaiten pyöräilyä edistävälle seuralle niin kuin se seuran kokous määrää, joka viimeksi päättää seuran purkamisesta.